Οι αριθμοί – τα νούμερα Γερμανικά

Οι αριθμοί – τα νούμερα Γερμανικά
Οι αριθμοί - τα νούμερα Γερμανικά

 
       
0 null νουλ μηδέν
1 eins άηνς ένα
2 zwei τσβάη δύο
3 drei ντράι τρία
4 vier φίε τέσσερα
5 fünf φίνφ πέντε
6 sechs ζεξ έξι
7 sieben ζίμπεν εφτά
8 acht αχτ οχτώ
9 neun νόην εννιά
10 zehn τσέεν δέκα
11 elf ελφ ένδεκα
12 zwölf τσβελφ δώδεκα
13 dreizehn ντράιτσεν δεκατρία
14 vierzehn φίρτσεν δεκατέσσερα
15 fünfzehn φίνφτσεν δεκαπέντε
16 sechzehn ζέχτσεν δεκαέξι
17 siebzehn ζίμπτσεν δεκαεφτά
18 achtzehn άχτσεν δεκαοχτώ
19 neunzehn νόηντσεν δεκαεννιά
20 zwanzig τσβάντσιχ είκοσι
21 einundzwanzig άιν ουντ τσβάντσιχ εικοσιένα
22 zweiundzwanzig τσβάη ουντ τσβάντσιχ εικοσιδύο
23 dreiundzwanzig ντράη ουντ τσβάντσιχ εικοσιτρία
24 vierundzwanzig φίε ουντ τσβάντσιχ εικοσιτέσσερα
25 fünfundzwanzig φινφ ουντ τσβάντσιχ εικοσιπέντε
26 sechsundzwanzig ζεξ ουντ τσβάντσιχ εικοσιέξι
27 siebenundzwanzig ζίμπεν ουντ τσβάντσιχ εικοσιεφτά
28 achtundzwanzig αχτ ουντ τσβάντσιχ εικοσιοχτώ
29 neunundzwanzig νόην ουντ τσβάντσιχ εικοσιεννιά
30 dreißig ντράιτσιχ τριάντα
40 vierzig φίρτσιχ σαράντα
50 fünfzig φίνφτσιχ πενήντα
60 sechzig ζέχτσιχ εξήντα
70 siebzig ζίμπτσιχ εβδομήντα
80 achtzig άχττσιχ ογδόντα
90 neunzig νοήντσιχ ενενήντα
100 hundert χούντερτ εκατό
1000 tausend τάουσεντ χίλια
1000000 eine Million αήνε μιλιόν ένα εκατομμύριο
1000000000 eine Milliarde αήνε μιλιάρτε ένα δισεκατομμύριο
       
       

Οι αριθμοί – τα νούμερα Γερμανικά

2 Σχόλια

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *