Κατηγορία: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Οι σύνδεσμοι στα Αγγλικά

Οι σύνδεσμοι στα Αγγλικά Conjunctions        Σύνδεσμοι albeit     μολονότι, εν τούτοις although              μολονότι and        και as            επειδή, ως, καθώς as far as                καθόσον as if        τάχα as though           
Read More

Προθέσεις στην Αγγλική Γλώσσα

Προθέσεις στην Αγγλική Γλώσσα PREPOSITIONS    Προθέσεις                 abaft     πίσω about    περί, σχετικά με, για, γύρω από, επάνω about to               για about to do        γύρω από above   πάνω
Read More

Επιφωνήματα στα Αγγλικά

Επιφωνήματα στα Αγγλικά   INTERJECTION   Επιφωνήματα adieu!   στο καλό!, χαίρετε!, αντίο! ahoy!    επιφώνημα χαιρετισμού ναύτου alas        αλίμονο alleluia  αλληλούια aloha!   χαίρετε! amen    αμήν apologies!           συγνώμη! au revoir!            εις
Read More

Προθέματα στην Αγγλική Γλώσσα

Προθέματα στην Αγγλική Γλώσσα PREFIX a-            α- (στερητικό) ab-         απο- (δηλώνει απόσταση/άρνησηπαρέκκλιση) anti-       αντι- auto-     αυτο- be-         ρηματικό πρόθεμα ex-         εξ-, έξω giga-      ένα εκατομμύριο, γιγα- intra-     πρόθεμα
Read More

Αντωνυμίες στα Αγγλικά

Αντωνυμίες στα Αγγλικά   any         κάθε, καθόλου (με άρνηση), πας anybody              οποιοσδήποτε anyone κάποιος, οιοσδήποτε anything              οτιδήποτε, κάτι both      αμφοτέροι, και οι δύο each      έκαστος, πας, κάθε each
Read More