Προθέσεις στην Αγγλική Γλώσσα

Προθέσεις στην Αγγλική Γλώσσα

PREPOSITIONS    Προθέσεις

               

abaft     πίσω

about    περί, σχετικά με, για, γύρω από, επάνω

about to               για

about to do        γύρω από

above   πάνω από

across   διά μέσου

afore     προ

amid      μεταξύ, εν μέσω

among  αναμεταξύ

antecedent to   πριν από

apart from          εκτός από

apropos of          μιλώντας για

at            εν, εις, κατά, στο, στη, στον

barren of             χωρίς

barring  εκτός από

because of          εξαιτίας

before  μπροστά

below   κάτω

beside  εκτός

besides                εκτός

between             ανάμεσα, μεταξύ

betwixt                μεταξύ, ανάμεσα

beyond                πέρα

but         αλλά

but for  αν δεν ήταν

by           υπό, με

circa       γύρω, περίπου

close to                πολύ κοντά

concerning          ως, όσο αφορά, προς, εν σχέσει με, σχετικά με

considering         αναλογώς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν

despite παρά, ανεξάρτητα από, σε πείσμα

during   κατά την διάρκεια

ere         προ

except  εκτός, πλην

excepting            εκτός

for          για, υπέρ, διά, ένεκα, χάριν, εις, επί, περί

from      από, εκ, παρά

in            εν, εις, σε, εντός, μέσα

in behalf of         υπέρ

in front of            μπροστά από, ενώπιο

in spite of            παρά

including              συμπεριλαμβανομένου

into        εντός, μέσα, εις, σε

maugre                παρ’ όλο ότι

near       κοντά, παραλίγο να

next       έπειτα

notwithstanding               παρά

of            του, από

on           επί, επάνω, εις, προς, κατά, εμπρός

onto      επάνω εις, επάνω σε

opposite              έναντι, απέναντι

out         εκ, εκτός

out of    έξω από

over       από πάνω, υπέρ, επί, πέρα

owing to              λόγω, ένεκα, εξαιτίας

past       μετά

pending               κατά την διάρκειαν

per         ανά, κατά, διά

preparatory to  πριν

re            σχετικά με, επί του θέματός του, περί

regarding             σχετικώς προς, όσο αφορά

regardless of      ασχέτως από, μη προσέχων, ασχέτως

respecting           σχετικά με, εν σχέσει προς, σχετικώς

sans       χωρίς, άνευ

save       εκτός

save that             εκτός του ότι

since      από

thanks to             χάρις σε

to            εις, προς, μέχρι, για

toward προς, πλησίον, περί

towards               προς, πλησίον, περί

twixt      μεταξύ

under    υποκάτω, κάτω από, υπό

underneath        κάτω από

until       μέχρι, έως, ίσαμε

unto      εις, προς, μέχρι, για

up           επάνω, πάνω

up to     ίσαμε, μέχρι και

upon     επάνω σε, εις

versus   κατά, εναντία, έναντι

via          μέσω, διά, διά μέσου

with       συν, μετά, με, μαζί

within   εντός, μέσα

without                                άνευ, δίχως, καν, χωρίς

 

 

Προθέσεις στην Αγγλική Γλώσσα

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *