Οι σύνδεσμοι στα Αγγλικά

Οι σύνδεσμοι στα Αγγλικά

Conjunctions        Σύνδεσμοι

albeit     μολονότι, εν τούτοις

although              μολονότι

and        και

as            επειδή, ως, καθώς

as far as                καθόσον

as if        τάχα

as though            τάχα

as to      όσο αφορά

because               διότι, επειδή

before  προτού, προτιμότερο του να, πριν να

but         αλλά, πλην, μόλις

but that                αν δεν τύχαινε να

but then              αλλά όμως

either    είτε

ere         πριν

ergo       όθεν

for          διότι

for all that           μολαταύτα

given that            δοθέντος ότι

hardly   με δυσκολίαν, μόλις, στενόχωρα

how       πόσον, πως

however              μολαταύτα, ωστόσο

id est     δηλαδή

if             αν, εάν, προκειμένου

if only    ας

inasmuch             επειδή, αφού

insomuch            αφού

lest         μήπως, για να μη, μη, εκ φόβου

like         σαν

neither μήτε, ούτε

neither nor         ούτε ούτε

never the less   ωστόσο

nevertheless     όμως, παρ’ όλα αυτά, μολαταύτα

nonetheless       παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλο

nor         ούτε, ουδέ, μήτε, μηδέ

not even              ούτε, μήτε

notwithstanding               παρ’ όλο που, μολαταύτα, μολονότι

only just               μόλις

or            ή

provided that    υπό τον όρο, αρκεί μόνο

rather than         προκειμένου

seeing that         επειδή

since      αφότου, αφού, επειδή

so           ώστε, όθεν, επομένως

so as to για να

so much as          καν

so that  ούτως ώστε

such as όπως

than       παρά, από

that        ότι, ώστε, πως

that is    ήτοι

tho         μολονότι, εν τούτοις, αν και, καίτοι

though μολονότι, εν τούτοις, αν και, καίτοι

till           ίσαμε, μέχρις ότου, ώσπου, έως, έως ότου

unless   εκτός, εάν, εί μη

until       ώσπου, ότου

when    όταν, άμα

where   όπου

whereas              επειδή

whereat               διατί

whether              εάν, αν, είτε

while     ενώ, καθ’ όν χρόνον, μολονότι

whiles   ενώ, ενίοτε

whilst    ενώ

whither                                προς τα που

 

Οι σύνδεσμοι στα Αγγλικά

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *