ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 IRREGULAR VERBS – ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ  
       
Infinitive Simple Past Past Participle Μετάφραση
       
A     Α
abide abode abode μένω, κατοικώ
arise arose arisen σηκώνομαι
awake awoke awoken ξυπνώ
B     B
be (am) was, were been είμαι (π.μ.)
bear bore born, borne αντέχω
beat beat beaten δέρνω
become became become γίνομαι
begin began begun αρχίζω
behold beheld beheld βλέπω
bend bent bent κάμπτω

 

bereave bereft bereft στερώ
beseech besought besought ικετεύω
bet bet bet στοιχηματίζω
bid bid bid πλειοδοτώ
bind bound bound δεσμεύω
bite bit bitten δαγκώνω
bleed bled bled αιμορραγώ
blow blew blown φυσώ
break broke broken σπάζω
breed bred bred ανατρέφω
bring brought brought φέρω
build built built οικοδομώ
burn burned, burnt burned, burnt καίω
burst burst burst εκρηγνύομαι
buy bought bought αγοράζω
C     C
cast cast cast διανέμω ρόλους
catch caught caught συλλαμβάνω
chide chide chidden μαλώνω
choose chose chosen επιλέγω
cleave cleft cleft σχίζω
cling clung clung προσκολλώ
clothe clad clad ντύνω
come came come έρχομαι
cost cost cost κοστίζω
creep crept crept έρπω
crow crew crowed κρώζω
cut cut cut κόβω
D     D
dare dared dared τολμώ
deal dealt dealt μεταχειρίζομαι
dig dug dug σκάβω
do did done κάνω
draw drew drawn τραβώ
dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt ονειρεύομαι
drive drove driven οδηγώ
drink drank drunk πίνω
dwell dwelt dwelt ζω
E     E
eat ate eaten φάω
F     F
fall fell fallen πέφτω
feed fed fed τρέφομαι
feel felt felt αισθάνομαι
fight fought fought παλεύω
find found found βρίσκω
flee fled fled το σκάω
fling flung flung εκσφενδονίζομαι
fly flew flown ίπταμαι
forbid forbade forbidden απαγορεύω
forego forewent forewent προηγούμαι
forecast forecast forecast προβλέπω
foresee foresaw foreseen προβλέπω
foretell foretold foretold προλέγω
forget forgot forgotten ξεχνώ
forsake forsaw forseen εγκαταλείπω
forgive forgave forgiven συγχωρώ
freeze froze frozen παγώνω
G     G
get got gotten παίρνω
gild gilt gilt επιχρυσώ
give gave given δίνω
go went gone πηγαίνω
grind ground ground αλέθω
grow grew grown μεγαλώνω
H     Η
handwrite handwrote handwritten γράφω με το χέρι
hang hung hung κρεμώ
have had had έχω
hear heard heard ακούω
hide hid hidden κρύβω
hit hit hit χτυπώ
hold held held κρατώ
hurt hurt hurt πληγώνω
I     Ι
inlay inlaid inlaid ψηφίδω
interweave interwoven interwoven διαπλέκω
K     K
keep kept kept διατηρώ
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled γονατίζω
know knew known ξέρω
knit knit, knitted knit, knitted πλέκω
L     L
lade laded laded φορτώνω
lay laid laid θέτω
lead led led ηγούμαι
lean leaned leaned στηρίζομαι
leap leaded leaded πηδώ
learn learned, learnt learned, learnt μαθαίνω
leave left left αφήνω
lend lent lent δανείζουν
let let let επιτρέπω
lie lay lain ψεύδομαι
light lighted, lit lighted, lit φωτίζω
lose lost lost χάνω
M     M
make made made κάνω
mean meant meant εννοώ
meet met met συναντώ
misspell misspelt misspelt ανορθογραφώ
mislead misled misled mislead
mistake mistook mistook σφάλλω
misunderstand misunderstood misunderstood παρεξηγώ
mow mowed mown θερίζω
O     O
offset offset offset αντισταθμίζω
outbid outbid outbid υπερθεματίζω
outdo outdid outdone ξεπερνώ
outgrow outgrew outgrown μεγαλώνω πολύ
outrun outran outrun ξεπερνώ
overdo overdid overdone παρακάνω
overeat overate overeaten παρατρώγω
overhear overheard overheard ακούω τυχαία
oversee oversaw overseen επιβλέπω
overspend overspent overspent ξοδεύω υπερβολικά
overtake overtook overtaken overtake
overthrow overthrew overthrown ανατρέπω
P     P
partake partook partaken μετέχω
pay paid paid πληρώνω
prove proved proven, proved αποδείχθνω
put put put βάλλω
Q     Q
quit quit quit παραιτώ
R     R
read read read διαβάζω
rid rid rid απαλλάσσω
ride rode ridden ιππεύω
ring rang rung κουδουνίζω
rise rose risen ανατέλλω
run ran run τρέχω
S     S
say said said λέω
see saw seen βλέπω
seek sought sought αναζητητώ
sell sold sold πωλώ
send sent sent στέλνω
set set set τοποθετώ
sew sewed sewed, sewn ράβω
shake shook shaken κουνάω
shed shed shed χύνω
shine shone shone λάμπω
shoot shot shot πυροβολώ
show showed showed, shown δείχνω
shrink shrank shrunk συρρικνώνω
shrive shrove, shrived shrived εξομολογώ
shut shut shut κλείνω
sing sang sung τραγουδώ
sink sank sunk βουλιάζω
sit sat sat κάθομαι
sleep slept slept κοιμάμαι
slide slid slid γλιστρώ
sling slung slung εκδφενδονίζω
slit slit slit σχίζω
smell smelt smelt μυρίζω
sow sowed sown, sowed σπέρνω
speak spoke spoken μιλώ
speed sped sped επιταχύνω
spell spelt spelt συλλαβίζω
spend spent spent ξοδεύω
spill spilt spilt χύνω
spin spun spun περιστρέφω
spit spat spat φτύνω, σουφλίζω
split split split χωρίζω
spoil spoilt spoilt κακομαθαίνω
spread spread spread διαδίδω
spring sprang, sprung sprung αναπηδώ
stand stood stood στέκομαι
steal stole stolen κλέβω
stick stuck stuck κολλώ
sting stung stung τσιμπώ
stride strode stridden βαδίζω με μεγάλα βήματα
strike struck struck κτυπώ
string strung strung δένω
swear swore sworn ορκίζομαι
sweep swept swept σκούπιζω
swim swam swum κολυμπώ
swing swung swung κουνώ
T     T
take took taken λαμβάνω
teach taught taught διδάσκω
tear tore torn σχίζω
tell told told λέγω
think thought thought νομίζω
throw threw thrown ρίπτω
thrust thrust thrust ωθώ
tread trod trodden, trod πατώ
U     U
understand understood understood καταλαβαίνω
undertake undertook undertaken αναλαμβάνω
undo undid undone αναιρώ
uphold upheld upheld υποστηρίζω
upset upset upset ανατρέπω
W     W
wake woke woken ξυπνάω
waylay waylaid waylaid ενεδρεύω
wear wore worn φορώ
weave wove weaved υφαίνω
wed wed wed παντρεύομαι
weep wept wept κλαίω
wet wet wet υγραίνω
win won won κερδίζω
wind wound wound περιτυλίσσω
withdraw withdrew withdrawn αποσύρω
withhold withheld withheld παρακρατώ
wring wrung wrung στραγγίζω
write wrote written γράφω

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

2 Σχόλια

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *